ست های آلرژی

تست های پوستی و خونی به ما کمک می کنند تا مشخص شود که چه ماده ای یا آلرژنی می تواند باعث برانگیخته شدن پاسخ آلرژیک در یک فرد شود. تست های پوستی، سریع، قابل اعتماد و نسبتا ارزان هستندو مزیت تستهای خونی این است که خطر ایجاد شوک در افراد را ندارند.

 

تست های پوستی

مقدار کمی از آلرژن خاص به زیر پوست فرد تزریق می شود. سه نوع دارد:

تست پریک: در این تست یک قطره از محلول حاوی آلرژن روی پوست قرار می گیرد و با سوزن های فوق العاده کوچک به محلول اجازه داده می شود که وارد پوست شود. در صورت ایجاد قرمزی و خارش مشخص می شود فرد به این ماده حساس است.

تست داخل درمی: در این تست مقدار کمی از آلرژن به داخل پوست تزریق می شود. این تست نسبت به پریک حساس تر است اما موارد مثبت کاذب نیز بیشتر دارد.

تست پچ: در این تست محلول آلرژن روی پوست برای مدت 24 تا 72 ساعت قرار می گیرد. این تست برای تشخیص آلرژی پوستی به نام درماتیت تماسی مورد استفاده قرار می گیرد.

علت انجامتست های پوستی :

شناسایی آلرژن های تنفسی مثل گرده گیاهان و درختان، قارچ ها، پر و پوست حیوانات

شناسایی آلرژن های غذایی مثل تخم مرغ، شیر، بادام زمینی، ماهی، سویا و گندم

شناسایی آلرژی های دارویی یا نیش حشرات

 

تست های خونی

در موارد کهیر یا اگزما که تست پوستی قابل اعتماد نیست.

در مواردی که بیمار تحت درمان با آنتی هیستامین است.

در مواردی که بیمار در خطر حمله آنافیلاکسی است.

در مواردی که تست پوستی در پاسخ به مواد غذایی زیادی مثبت می شود.

 

روش آمادگی:

برای تست های پوستی لازم است بیمار زیر نظر پزشک دارو های خود مثل آنتی هیستامین ها را قطع کند.

روش انجام:

تست پوستی

محل انجام تست باید با الکل تمیز شود.

پس از انجام تست پریک، جواب 15 دقیقه بعد خوانده می شود.

جواب تست پچ، 24 تا 72 بعد خوانده می شود و در این مدت بیمار باید از فعالیت هایی که باعث تعریق می شود، خودداری نماید.

تست خونی:

این تست نیاز به ناشتایی و آمادگی خاصی ندارد و با گرفتن خون از ناحیه بازو انجام می شود.

 

نتایج:

تست پوستی:

در صورت عدم وجود قرمزی، تست منفی است و فرد به ماده تست شده حساسیت ندارد.

در صورت وجود قرمزی و تورم، فرد به ماده مورد نظر حساسیت دارد. در این تست مقایسه ماده آلرژی زا با کنترل های مثبت و منفی صورت می گیرد و نتایج بر این اساس تفسیر می شوند.