انواع آنتی بادی ها و وظایف آن ها

IgA : در محیطهای مخاطی مانندکانال گوارشی٬ مجرای تنفسی و بخش‌های ازسیستم تناسلی وجود دارد و از تجمع پاتوژن(عامل بیماری‌زا) جلوگیری می‌کند. همچنین در بزاق٬ اشک و شیر مادر وجود دارد.

IgD : عمدتاً به‌صورت یک گیرنده و ریسیور آنتی‌ژن بررویسلول‌های بی عمل می‌کند. و در فعال نمودنبازوفیل‌ها و ماست‌سل برای تولید فاکتورهای ضد میکروبی نقش دارند

IgE: با پیوند به آلرژن(عامل حساسیت‌زا) باعث آزاد شدنهیستامین از ماست‌سل وبازوفیل می‌شود و علائم آلرژیپدید می‌آید. درکنار آن وظیفه حفاظت در مقابل برخی کرم‌های انگلی را به‌عهده دارد.

IgG: با ۴ فرم مختلف وظیفه تأمین ایمنی(برپایه آنتی‌بادی) درمقابل پاتوژن‌ها را دارد. فراوان ترین آنتی بادی بدن است و این ایمنوگلوبولین تنها پادتن(آنتی‌بادی) است که توانایی عبور از جفت و تأمین ایمنی جنین را دارا می‌باشد.

IgM: ساخته شده در لنفوسیت بیبا پیوندپذیری بالا( بزرگترین آنتی بادی بدن). از اولین واکنش‌های ایمنی هومورال٬ بر ضد عامل بیماری‌زا می‌باشد و تا زمانی‌که سکان ایمنی بدن به گاماگلوبولین تحویل داده می‌شود٬ گلوبولین ام به اجرای وظیفه می‌پردازد

/ 0 نظر / 263 بازدید