آنتی ژن

آنتی ژن ها

 

antigen آنتی ژن ها

به تمام موادی که قادر باشند سیستم ایمنی بدن را تحریک و وادر به پاسخگویی نمایند آنتی ژن می نامند . قدرت آنتی ژن ها در تحریک سیستم ایمنی به عوامل مختلفی بستگی از جمله جنس ٬ وزن مولکولی – ساختمان فضایی و تعداد جایگاه های آنتی ژنیک آن مربوط می شود این جایگاهها یا شاخص های آنتی ژنیکی را روی یک مولکول اپی توپ نیز می نامند که مناطقی هستند از یک مولکول که قدرت آنتی ژنیکی یا تحریک سیستم ایمنی را دارند .

آنتی ژنها انواع مختلفی دارند آنتی ژن را اختصارا بصورت Ag نشان می دهند .

آنتی ژن یا ایمنوژنAntigen & Immunogen

آنتی ژن- ایمنوژن تقریبا دوکلمه مترداف بوده ود علم ایمنی شناسی با اندک تفاوتی از هم به کار می روند وموادی هستند که براثر وارد شدن آن ها به بدن پاسخ ایمنی (هومورال یاایمنی سلولی یاهردو)ایجاد می شودوآنتی ژن یاایمونوژن باآنتی بادی اختصاصی تولید شده واکنش نشان می دهد.

تفاوت آنتی ژن در تولید پاسخ ایمنی است ایمنوژن 100درصد سبب بروز پاسخ می شود ولی آنتی ژن مثلا آنتی ژنی مانند هاپتن که آنتی ژنی تک ظرفیتی است این قدرت را ندارد.ایمنوژن در واقع آنتی ژنی است که به طور قطعی باعث ایجاد پاسخ ایمنی وتحریک سیستم ایمنی بدن می شود.

انواع آنتی ژن ها یا ایمنوژن ها:

1-     آنتی ژنها براساس ساختمان فیزیکی وشیمیایی به سه دسته تقسیم می نمایند:

الف)آنتی ژن های محلول مثل پروتئین های پلاسما یا سرم

ب)آنتی ژن های غیرمحلول یا ذره ای مانند:RBCها،باکتری ها،ویروس ها

ج)آنتی ژن های کلوئیدی مانندکاردیولیپین قلب گاو وگوسفند(که در تست VDRLیاRPR) برای تشخیص بیماری سیفلیس کاربرد دارد.

2- آنتی ژن هارا براساس منشاء آنها به سه دسته تقسیم می کنند:

الف)اتوآنتی ژن ها:آنتی ژن های یک فرد برای همان فرد را اتوآنتی ژن می نامند.

ب)هتروآنتی ژن ها:آنتی ژن های یک فرد از یک گونه برای فرد دیگر از گونه دیگرمانندآنتی ژن های انسان برای انسان وبرعکس.

ج)ایزوآنتی ژن هایاآکوآنتی ژن ها:به آنتی ژن های یک فرد از یک گونه برای فردی دیگر از همان گونه مثل آنتی ژن های گروه های خونی .

3- آنتی ژن ها رابراساس توان سلولی درتولید آنتی بادی هااست که به دو دسته تقسیم می شود:

الف)آنتی ژن های وابسته به تیموس:اگر تولید آنتی بادی که توسط LB انجام می شود با کمک LTHellperباشد.

ب)آنتی ژن های غیروابسته به تیموس : اگر تولید آنتی بادی که توسط LB انجام می شود بدون کمک LTHellperباشد.

ویژگی های اختصاصی آنتی ژن های غیر وابسته به تیموس:

1-     این آنتی ژن ها اغلب وزن مولکولی بالایی دارند واز مولکول های تکراری تشکیل شده اند.

2-     اغلب از جنس پلی ساکاریدها ویا از مشتقات دیواره سلولی باکتری ها هستند.

3-     دربدن به کندی متابولیزه می شوند ودیرترتخریب می گردند.

4-     برعلیه آنها فقط آنتی بادی ازنوعIgMوIgG2تولید می شود.

5-     برعلیه آنها بهندرت سلول های Bخاطره تولید می شود.

/ 0 نظر / 1000 بازدید