انواع واکنش‌های آنتی‌ژن – آنتی‌بادی

انواع واکنش‌های آنتی‌ژن – آنتی‌بادی

بوسیلة آزمایشهای سرولوژیک می‌توان یک آنتی‌ژن یا آنتی‌بادی مجهول را شناسایی و مقدار آن را اندازه‌گیری نمود. وقتی که آنتی‌ژن و آنتی‌بادی ضدآن با یکدیگر مخلوط می‌شوند، براساس فرم یا ساختمان مولکولهای آنتی‌ژن، کمپلکس آنتی‌بادی و آنتی‌ژن به شکلهای مختلفی تشکیل می‌شود و رسوب می‌کنند. بنابراین براساس شکل مولکولهای آنتی‌ژن، واکنش‌های آنتی‌ژن – آنتی‌بادی را به سه دسته تقسیم می‌نمایند.

1-5-1 واکنش‌های رسوبی

در این واکنش‌ها آنتی‌ژن بصورت مولکولهای محلول است مانند پروتئین‌های سرم یا مواد ترشح شده از میکروب‌ها

1-5-2 واکنش‌های آگلوتیناسیون

اگر آنتی‌ژن بصورت ذرات غیرمحلول مانند باکتریها باشد، واکنش‌ را آگلوتیناسیون می‌نامند (اگر آنتی‌ژن گلبول قرمز باشد، واکنش را هماگلوتیناسیون می‌گویند)

1-5-3 واکنش‌های فلوکولاسیون

وقتی که آنتی‌ژن بصورت ذرات کلوئیدی باشد مانند کاردیولیپین قلب گاو، واکنش را فلوکولاسیون می‌نامند.

 

/ 0 نظر / 285 بازدید